महाराष्ट्र शासन निर्णय

क्रमांक विभागाचे नाव शीर्षक सांकेतांक क्रमांक जी.आर. दिनांक
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग उस्मानाबाद जिल्ह्यामधील दुष्काळग्रस्त भागातील पशुधनाकरीता सुरू करण्यात आलेली पशुधन राहत व चारा शिबीरे (कॅटल रिलीफ अँड फॉडर कॅम्प) दिनांक 1 ऑक्टोबर, 2019 पासून दिनांक 31 ऑक्टोबर, 2019 पर्यंत सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत 201910071650054201 07 October 2019
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2017 करिता विविध कृषी पुरस्कार प्रदान करुन शेतकरी/संस्था यांचा सन्मान करणेबाबत 201909211730193501 20 September 2019
3 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग गोपीनाथ मुंडे शेतकरी-अपघात विमा योजना राबविण्यासाठी अवलंबवावयाची कार्यपद्धती व मार्गदर्शक सुचना 201909201818255401 19 September 2019
4 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2019-20 मध्ये नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाकरिता रु. 80 कोटी निधी वितरीत करण्याबाबत 201909171600062501 17 September 2019
5 महसूल व वन विभाग जुलै-ऑगस्ट 2019 मधील अतिवृष्टी व पूर बाधित व्यक्तींना मदत देण्याबाबत 201909161733117719 16 September 2019
6 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी राबवावयाच्या उपाययोजनांचा विशेष कार्यक्रम-2018 201909161231503101 16 September 2019
7 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेमध्ये 5 फुटापेक्षा कमी रुंदीच्या रोटाव्हेटरचा समावेश करण्याबाबत 201909161130181001 16 September 2019
8 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग ग्रामीण परसातील कुक्कुटपालन संकल्पने अंतर्गत भटक्या जमाती (क) या प्रवर्गासाठी धनगर व तत्सम जमातीसाठी 75 टक्के अनुदानावर चार आठवडे वयाच्या सुधारीत देशी प्रजातीच्या 100 कुक्कुट पक्ष्यांच्या खरेदी व संगोपनासाठी अर्थसहाय्य 201909161615373601 16 September 2019
9 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग आदिवासी सामाजाच्या उन्नतीकरीता राबविण्यात येणाऱ्या योजनेच्या धर्तीवर भटक्या जमाती-क या मागास प्रवर्गातील धनगर व तत्सम समाजातील लाभार्थ्यांना राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत भूमीहीन मेंढपाळ कुटुंबासाठी अर्ध बंदिस्त, बंदिस्त मेंढीपालन करण्याकरीता जागा खरेदीसाठी अनुदानस्वरुपात एकवेळचे एकरकमी अर्थसहाय्य देण्याबाबत 201909111544256001 16 September 2019
10 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राज्यातील भटक्या जमाती-क या मागास प्रवर्गातील धनगर व तत्सम जमातीची बहूल लोकसंख्या असलेल्या 9 जिल्हयातील मेंढपाळ कुटुंबांना प्रायोगीक तत्वावर राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत चराईकरिता माहे जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यासाठी चराई अनुदान देण्याबाबत 201909161800295001 16 September 2019
11 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जास माफी देण्याबाबत 201909131331480402 13 September 2019
12 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2019-20 मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या शेतकऱ्यांना नवीन विहीरींचा लाभ देण्याच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 201909131153234401 13 September 2019
13 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग राज्यातील ऊसतोड कामगारांसाठी गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ स्थापन करण्याबाबत 201909131541051210 13 September 2019
14 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) व प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना या दोन्ही योजनांच्या माध्यमातून सुक्ष्म सिंचन संचाकरिता 90 टक्के पुरक अनुदान उपलब्ध करुन देणेबाबत 201909131634193901 13 September 2019
15 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग जागतिक बँक अर्थसहाय्यीत महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्पास मान्यता देणे तसेच जागतिक बँकेसोबत करारनामा करण्यास मान्यता देणे 201909111711212401 11 September 2019
16 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग भटक्या जमाती-क या मागास प्रवर्गातील धनगर व तत्सम समाजातील महिलांच्या नोंदणीकृत सहकारी संस्थांमधील महिला सदस्यांना राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत ठाणबंद पध्दतीने शेळीपालन करण्यासाठी 10 शेळ्या 1 बोकड अशा शेळी गटाचे वाटप करण्याबाबत 201909111544228401 11 September 2019
17 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग खरीप पणन हंगाम 2019-20 व रब्बी पणन हंगाम 2020-21 मध्ये विकेंद्रीत खरेदी योजनेंतर्गत धान/भरडधान्य खरेदीबाबत 201909091746304406 09 September 2019
18 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या गट शेतीस चालना देणे ही योजना राबविण्यास दोन वर्षाची दि. 1.4.2019 ते 31.3.2021 मुदतवाढ देण्याबाबत 201909091309119801 09 September 2019
19 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग साखर कारखान्यांना सहवीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी ऊस खरेदी करात सूट देणेबाबतच्या धोरणातील स्पष्टतेबाबत 201909061132390510 06 September 2019
20 जलसंपदा विभाग महाराष्ट्र राज्य जलनीती 2019 201909051735468927 05 September 2019
21 महसूल व वन विभाग राज्यातील खरीप 2018 हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बाधित शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत. (नाशिक/अमरावती विभाग) 201909051557247519 05 September 2019
22 महसूल व वन विभाग राज्यातील खरीप-2018 हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बाधित शेतकऱ्यांना वाटप करण्यासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देणेबाबत 201909041251539019 04 September 2019
23 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग हंगाम 2019-2020 मधील किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत हमीभावाने केल्या जाणाऱ्या खरेदीसाठी अनुषंगिक खर्चाचे दर निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत 201909031634006102 03 September 2019
24 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग रेशीम शेती विकास - जिल्हास्तरीय योजनेंतर्गत रेशीम कोषांना उत्पादनावर आधारीत प्रोत्साहनात्मक अनुदान देणेबाबत 201909031324174502 03 September 2019
25 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये वहिती खातेधारक शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबीयांचा समावेश करणेबाबत 201908311449148101 31 August 2019
26 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन 2018 च्या खरीप हंगामात दुष्काळ जाहीर झालेल्या गावांमध्ये पिक कर्जाचे पुनर्गठन व शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याबाबत 201908291533587602 29 August 2019
27 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2019-20 मध्ये नारळ विकास बोर्डाच्या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 138.742 लाख इतक्या रक्कमेच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता तसेच नारळ विमासाठी अर्थसंकल्पित केलेला राज्य हिश्याचा 7.50 लाख व नारळ विकास बोर्ड पुरस्कृत विविध बाबींकरिता अर्थसंकल्पित केलेला 7.50 लाख एवढा निधी वितरणास मान्यता देण्याबाबत 201908291453224701 29 August 2019
28 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग राज्यात जुलै 2019 ते ऑगस्ट 2019 या कालावधीमध्ये अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीत बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिक कर्ज माफीबाबत (सुधारित) 201908271711139802 27 August 2019
29 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग मराठवाडा विभागातील सततच्या पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी औरंगाबाद व जालना या दोन जिल्ह्यात मराठवाडा ग्रीडची कामे करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 201908261551536928 26 August 2019
30 सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याबाबत 201908261237497722 26 August 2019
31 जलसंपदा विभाग भिमा व कृष्णा खोऱ्यात सन 2019 मध्ये उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीची कारणे शोधणे व भविष्यकालिन उपाययोजनात्मक अहवाल तयार करण्यासाठी अभ्यास समिती स्थापन करण्याबाबत 201908231157003527 23 August 2019
32 जलसंपदा विभाग दुष्काळग्रस्त मराठवाडयासाठी कोकणामधून पाणी वळविण्यासाठीच्या योजनांना तत्वत: मान्यता 201908231456369427 23 August 2019
33 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग राज्यात जुलै 2019 ते ऑगस्ट 2019 या कालावधीमध्ये अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीत बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिक कर्ज माफीबाबत 201908231528213502 23 August 2019
34 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघामार्फत शेतमालाची खरेदी करण्यासाठी लागलेल्या अनुषंगिक खर्चाची रक्कम अदा करण्याकरिता अर्थसहाय्य (2425 2452) (Unconditional) 201908231125404302 23 August 2019
35 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2019-20 मध्ये राज्यातील आदिवासी जिल्ह्यामध्ये आदिवासी कुटुंबाच्या परसबागेत फळझाडे व भाजीपाला लागवडीची योजना राबविण्यास व रु. 14.40 लाख (रु. चौदा लाख चाळीस हजार फक्त ) वितरणास मान्यता देणेबाबत. (लेखाशिर्ष- 2401 A806) 201908231539351301 23 August 2019
36 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग मध केंद्र योजना (मधमाशा पालन) योजना सन 2019-20 करीता अर्थसंकल्पीय तरतूद वितरीत करणेबाबत 201908211510027110 21 August 2019
37 महसूल व वन विभाग प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम सन 2017 मध्ये सोयाबीन पिकाच्या सोयाबीन पिकाच्या विम्यापासून वंचित राहिलेल्या उस्मानाबाद जिल्हयातील उस्मानाबाद व लोहारा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम विशेष बाब म्हणून वितरीत करणेबाबत 201908211609221419 21 August 2019
38 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग अवर्षण प्रवण क्षेत्र, आत्महत्याग्रस्त जिल्हे व नक्षलग्रस्त जिल्हे यामधील शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 201908191258471601 19 August 2019
39 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम सन 2017 साठी उस्मानाबाद व लोहारा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम वितरीत करणेबाबत 201908141731494501 14 August 2019
40 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सेंद्रिय शेती/विषमुक्त शेती या राज्यपुरस्कृत योजनेअंतर्गत डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन राबविण्यासाठी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देणेबाबत 201908141650539101 14 August 2019
41 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ योजना पशुपालकांच्या दारापर्यंत पशुआरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्यात फिरते पशुचिकित्सा पथक सुरू करणेबाबत 201908141344284201 14 August 2019
42 महसूल व वन विभाग राज्यातील विविध जिल्हयातील पुर परिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना विशेष दराने मदत देण्याबाबत 201908091046060919 08 August 2019
43 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2016-2017 मध्ये खाजगी बाजार समिती व थेट पणन परवानाधारकांना सोयाबीन विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल रु. 200/- अनुदान देणेबाबत. (Unconditional) (पूरक मागणी रुपये 396.12 लाख) 201908061549567802 07 August 2019
44 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन 2018-2019 या वर्षात राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल रुपये 200/- अनुदान देणेबाबत. (Unconditional ) (पूरक मागणी रुपये 387,30,31,000) 201908071236149202 07 August 2019
45 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे निरसण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विभाग व राज्य स्तरीय समित्यांमध्ये शेतकरी प्रतिनिधींचा समावेश करण्याबाबत 201908061624587201 06 August 2019
46 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2019-20 करिता राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतंर्गत भात बियाणे साखळी विकसीत करण्याचा कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत 201908071055463001 06 August 2019
47 महसूल व वन विभाग राज्यात माहे जून ते ऑगस्ट, 2018 या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी निधी वितरीत करण्याबाबत 201908021517414419 02 August 2019
48 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषी गणना ही 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना सन 2019-20 मध्ये राज्यात राबविण्याकरीता सदर योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 201908021236585601 02 August 2019
49 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग राज्यातील दुष्काळ/टंचाईग्रस्त भागातील शालेय विद्यार्थ्यांचे परिक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्याची कार्यपद्धती सुधारित करण्याबाबत 201908011159490221 01 August 2019
50 महसूल व वन विभाग राज्यातील दुष्काळी भागात सुरू असलेल्या जनावरांच्या चारा छावण्या दिनांक 31.8.2019 पर्यत चालू ठेवण्यास परवानगी देण्याबाबत 201907301701304419 30 July 2019
51 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन 2019-20 मधील अर्थसंकल्पीत तरतूदीचे वितरण करणेबाबत- शेतकऱ्यांना अल्पमुदत पिक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी 1 टक्का व्याजदराने अर्थसहाय्य (2425 1501)-33 अर्थसहाय्य 201907301447385402 30 July 2019
52 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम 2019 मध्ये सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना मुदतवाढ देणेबाबत 201907291154161201 29 July 2019
53 महसूल व वन विभाग राज्यात माहे जून ते ऑगस्ट, 2018 या कालावधीत अतिवृष्टी व पूर परिस्थिती यामुळे जमिनी खरडून/वाहून गेलेल्या जमिनीच्या क्षेत्रासाठी बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत 201907251152165619 25 July 2019
54 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम 2019 मध्ये सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना मुदतवाढ देणेबाबत 201907241247440201 24 July 2019
55 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2019-20 या वर्षात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत रु. 60 कोटी निधीचा कृषी यांत्रिकीकरण कार्यक्रम राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 201907241302328701 24 July 2019
56 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान सन 2019-20 मध्ये राबविण्यासाठी रु. 12,500 लक्ष निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देणे व सर्वसाधारण प्रवर्गाचा रु. 8,350 लक्ष निधी वितरित करणे 201907231607098301 23 July 2019
57 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2019-20 मध्ये बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेची (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) अंमलबजावणी करण्यास प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत 201907231733525401 23 July 2019
58 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषी विभागास सल्ला व मार्गदर्शन करण्यासाठी तज्ञ नियुक्ती करणेबाबत 201907161441441701 16 July 2019
59 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2019-20 मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या अंमलबजावणीस प्रशासकिय मान्यता देणे 201907151535478101 15 July 2019
60 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग प्रधानमंत्री पिक विमा योजना: तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समिती स्थापन करणेबाबत 201907121551545301 12 July 2019
61 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषी विभागाच्या सन 2019-20 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाचे वितरण करण्याबाबत (कृषी, फलोत्पादन व कृषी विद्यापीठे) 201907121431250001 12 July 2019
62 महसूल व वन विभाग राज्यात माहे जून ते ऑगस्ट, 2018 या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत 201907101526272919 10 July 2019
63 महसूल व वन विभाग राज्यातील खरीप-2018 हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बाधित शेतकऱ्यांना वाटप करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत 201907101512528219 10 July 2019
64 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत गळीतधान्य व तेलताड अभियान वार्षिक कृती आराखड्याची सन 2019-20 मध्ये अंमलबजावणी करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत 201907081708031801 08 July 2019
65 महसूल व वन विभाग सन 2018-19 मध्ये शासनाने दुष्काळ जाहिर केलेल्या भागात सुरू केलेल्या जनावरांच्या चारा छावण्या दिनांक 1 ऑगस्ट, 2019 पर्यंत सुरू ठेवणेबाबत 201907061254405619 06 July 2019
66 महसूल व वन विभाग राज्यातील रब्बी 2018-19 हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बाधित शेतकऱ्यांना वाटप करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत 201907061303225719 06 July 2019
67 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) राज्यात राबविण्याबाबत 201907051448205901 05 July 2019
68 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था (प्राथमिक), मच्छिमार विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, जलाशयावर निर्माण करावयाचा संघ व भूजलाशयीन जिल्हा मच्छिमार संघ नोंदणीसाठी सुधारित निकष 201907031710440101 03 July 2019
69 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग मत्स्य व्यवसायाकरीता जलाशय/तलाव ठेक्याने देण्यासाठी सुधारीत धोरण 201907031714356101 03 July 2019
70 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ योजना पशुपालकांच्या दारापर्यंत पशुआरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्यात फिरते पशुचिकित्सा पथक सुरू करणेबाबत 201906281204350401 28 June 2019
71 महसूल व वन विभाग जळगांव जिल्हयात दिनांक 1 ते 21 जून, 2018 दरम्यान झालेल्या वादळी वारा व अवेळी पाऊस यामुळे केळी व इतर पिकांचे झालेल्या नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत 201906281248395019 27 June 2019
72 महसूल व वन विभाग राज्यातील दुष्काळी भागात सुरू असलेल्या जनावरांच्या चारा छावण्या दिनांक 30 जून 2019 च्या पुढे चालू ठेवण्याबाबत 201906261116568619 26 June 2019
73 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-2017 201906251707067602 25 June 2019
74 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री कै. वसंतराव नाईक यांची जयंती राज्यात दि. 1 जुलै, 2019 रोजी कृषी दिन म्हणून साजरा करणेबाबत 201906191719368201 19 June 2019
75 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग मध केंद्र योजना (मधमाशा पालन) संपूर्ण राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत 201906181702168910 18 June 2019
76 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन 2018 च्या खरीप हंगामात दुष्काळ जाहीर झालेल्या गावांमध्ये पिक कर्जाचे पुनर्गठन व शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याबाबत 201906141617001202 14 June 2019
77 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना सन 2019-20 मध्ये राबविण्यासाठी रु. 4,000 लक्ष निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देणे व निधी वितरीत करणे 201906121617483901 12 June 2019
78 महसूल व वन विभाग शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी बळीराजा चेतना अभियान या कार्यक्रमांतर्गत रूपये 5 कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत व सदर योजना पुढे चालू ठेवण्याबाबत 201906111530319119 11 June 2019
79 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत सुरू असलेली गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही योजना रद्द करुन, नवीन सुधारीत योजनेस मान्यता देण्याबाबत 201906121152136801 11 June 2019
80 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग पौष्टीक तृणधान्यांच्या उत्पादनात वाढ करणे व त्यांचा आहारात वापर वाढविण्यास प्रोत्साहन देणे याकरिता उपययोजना सुचविण्यासाठी राज्य स्तरीय कृती दल स्थापन करणे 201906111250344801 11 June 2019
81 महसूल व वन विभाग सन 2019 च्या मान्सून कालावधीत पर्जन्यवाढीसाठी उपाययोजना करण्यास प्रशासकीय मान्यता 201906101449424419 10 June 2019
82 महसूल व वन विभाग जळगाव जिल्ह्यात 1 ते 21 जून, 2018 दरम्यान झालेल्या वादळी वारा व अवेळी पाऊस यामुळे केळी व इतर पिकांच्या झालेल्या नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत 201906041204323419 04 June 2019
83 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना सन 2019-20 मध्ये राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 201906031521472301 03 June 2019
84 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2019-20 मध्ये कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत वाणिज्यिक पिकांच्या (कापूस, ऊस) वार्षिक कृती आराखडयास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत 201906031504200001 03 June 2019
85 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन 2019-20 मध्ये राबविण्यासाठी एकूण रुपये 5156.84 लक्ष अर्थसंकल्पिय तरतूदीस प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 201906031517590401 03 June 2019
86 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2019-20 मध्ये कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांच्या वार्षिक कृती आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत 201906031451226201 03 June 2019
87 महसूल व वन विभाग दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील गोशाळांमध्ये पशुधनाकरीता राहत व चारा शिबीर (कॅटल रिलीफ अँड फॉडर कॅम्प) सुरू करण्याच्या प्रयोजनार्थ पशुसंवर्धन विभागास रूपये 18.19 कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 201906011553259919 01 June 2019
88 महसूल व वन विभाग सन 2018-19 मध्ये शासनाने दुष्काळ जाहिर केलेल्या भागात सुरू केलेल्या जनावरांच्या चारा छावण्यांमधील किमान जनावरांची संख्या शिथील करण्याबाबत 201906011550234219 01 June 2019
89 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग राज्यात दुष्काळ जाहिर केलेल्या क्षेत्रात सुरु करण्यात आलेल्या चारा छावण्यातील जनांवारांसाठी टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्याबाबत 201905311230153928 31 May 2019
90 महसूल व वन विभाग सन 2018-19 मध्ये शासनाने दुष्काळ जाहिर केलेल्या भागात शेळी मेंढी साठी छावण्या सुरु करण्याबाबत 201905311521456419 31 May 2019
91 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग प्रधानमंत्री पिक विमा योजना व पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना विमा नुकसान भरपाईची रक्कम न्यूनतम रुपये 1000/- इतकी देणेबाबत 201905311723350701 31 May 2019
92 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राज्यातील प्रमुख पिकांवरील कीड व रोगांच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने कीड-रोग सर्वेक्षण व सल्ला योजनेच्या (क्रॉपसॅप) अमांलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे व निधी वितरीत करणेबाबत 201905311710445501 31 May 2019
93 ग्राम विकास विभाग आमचं गाव आमचा विकास उपक्रमांतर्गत सन 2020-21 चा ग्रामपंचायत विकास आराखडा (GPDP)अंतिम करणेबाबत 201905281316387420 28 May 2019
94 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग तुती व टसर रेशीम उद्योग विकासासाठी केंद्रीय रेशीम मंडळ पुरस्कृत सिल्क समग्र-ISDSI योजना राबविणेस प्रशासकिय मान्यता प्रदान करणेबाबत 201905241457377502 24 May 2019
95 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग रब्बी पणन हंगाम 2019-20 मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत भरडधान्य मका खरेदीबाबत 201905241654461206 24 May 2019
96 नियोजन विभाग मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम 2019-20 फेलोंच्या निवडीचे निकष, अटी व शर्ती आणि कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत 201905241505157516 24 May 2019
97 महसूल व वन विभाग शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी मदत देण्यासाठी उणे प्राधिकार पत्रावर कोषागारातून रक्कम काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना प्राधिकृत करणे व उपलब्ध निधी वितरीत करण्याबाबत 201905221140442819 22 May 2019
98 नियोजन विभाग आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम टंचाई निवारणार्थ करावयाच्या उपाययोजना 201905221536464116 22 May 2019
99 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) खरीप हंगाम 2019 मध्ये राज्यात राबविणेबाबत 201905221712366001 22 May 2019
100 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग प्रधानमंत्री पिक विमा योजने अंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना राज्यात सन 2019 मध्ये मृग बहाराकरिता अधिसूचित फळपिकांना लागू करण्याबाबत 201905221749429301 22 May 2019
101 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग विदर्भ पॅकेज अंतर्गत शेतकऱ्यांना सदोष/निकृष्ट साहित्य पुरविणाऱ्या संबंधित उत्पादकांना कायमस्वरूपी काळ्या यादीत अंतर्भुत करण्याबाबत 201905161229481701 16 May 2019
102 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग राज्याचे कृषी निर्यात धोरण ठरविण्यासाठी समिती गठीत करणेबाबत 201905151459355202 15 May 2019
103 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन 2019-20 मधील अर्थसंकल्पित तरतुदींचे वितरण करणेबाबत- छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-2017 (राज्यस्तर) (24350082) 201905141240441702 14 May 2019
104 महसूल व वन विभाग ग्राम सामाजिक परिवर्तन प्रतिष्ठान व वन विभाग यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियांनाची (Village Social Transformation Mission) राज्यामध्ये अंमलबजावाणी करणेबाबत 201905131757310519 13 May 2019
105 सामान्य प्रशासन विभाग पद्म पुरस्काराकरीता शिफारशी-2020 201905131228071707 10 May 2019
106 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग खाजगी विहिर/विंधन विहीर अधिग्रहणाबाबत शेतकऱ्यास देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यामध्ये सुधारणा करण्याबाबत 201905081209454228 08 May 2019
107 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम सन 2017 मध्ये वाढीव एक दिवसाच्या कालावधीत सहभाग घेतलेल्या व नुकसान भरपाईस पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम वितरीत करणेबाबत 201905081309016301 08 May 2019
108 महसूल व वन विभाग राज्यात सुरू करण्यात आलेल्या चारा छावण्यांमधील पशुधनाची दैनंदिन उपस्थिती नोंद करण्यासाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर करणे तसेच पशुधनाच्या दैनंदिन आहारामध्ये वाढ करण्याबाबत 201905061054574119 04 May 2019
109 महसूल व वन विभाग सन 2018, खरीप हंगामात शासनाने दुष्काळ जाहीर केलेल्या भागात जनावरांच्या चारा छावण्यासाठी विभागीय आयुक्त यांना निधी वितरीत करण्याबाबत. (औरंगाबाद विभाग) 201905061231354219 04 May 2019
110 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्यव्यवसाय विभागातील पदुम विभागाकरीता ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प राबविण्यासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी समिती (Project Implementation Committee ) गठीत करणेबाबत 201905031716259301 03 May 2019
111 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग ई-गव्हर्नंस प्रकल्पांतर्गत महा-एग्रीटेक प्रकल्प राबविण्यासाठी रु.17.68 कोटी निधी वितरीत करणेबाबत. (सन 2019-20) 201904251248144201 25 April 2019
112 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग भाजीपाला रोपमळे, फळ रोपमळे व स्थानिक उद्याने योजनेतर योजनेस सन 2019-20 साठी लेखानुदानास वित्तीय मान्यता देणेबाबत 201904231702006801 23 April 2019
113 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग राज्यातील ग्रामीण व नागरी भागात पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ घ्यावयाच्या उपाय योजनांबाबत 201904181042557328 18 April 2019
114 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी करिता रु. 100 कोटी निधी वितरित करणेबाबत (सन 2019-20) 201904151547515201 15 April 2019
115 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकार संस्थांच्या निवडणूका दि. 31 मे, 2019 पर्यंत पुढे ढकलण्याबाबत 201904111106160302 11 April 2019
116 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग रास्तभाव दुकानामध्ये लावावयाच्या सूचना फलकाबाबत 201904111637096906 11 April 2019
117 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन 2014-15 मध्ये गाळप हंगाम घेतलेल्या साखर कारखान्यांस ऊस पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या एफआरपीची रक्कम अदा करण्यासाठी दीर्घ मुदतीचे कर्जावर व्याज अनुदान देण्याबाबत 201903311226506202 31 March 2019
118 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग निधी वितरण-शासन घोषित किमान आधारभुत किंमत ही विहित कालावधीतील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आधारीत दरापेक्षा जास्त असल्यास त्यामधील फरकाची रक्कम बिजोत्पादक शेतकऱ्यांना देण्याबाबत 201903301913146801 30 March 2019
119 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकारी साखर कारखान्याना साखर निर्यात अनुदान वितरीत करण्याबाबत 201903301617522902 30 March 2019
120 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन 2018-19 मध्ये राबविताना सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रू. 100 लक्ष निधी अर्थसंकल्पीय वितरणप्रणालीवर उपलब्ध करून देण्याबाबत 201903271720019401 27 March 2019
121 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांना सन 2018-19 या आर्थिक वर्षात सुधारीत अंदाजानुसार कार्यक्रमांतर्गत योजनांचे अनुदान वितरीत करण्याबाबत 201903251322117401 25 March 2019
122 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग चार कृषी विद्यापीठे आणि महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांना सन 2018-19 या आर्थिक वर्षात सुधारीत अंदाजानुसार अनिवार्य योजनांचे अनुदान वितरीत करण्याबाबत 201903251309040701 25 March 2019
123 महसूल व वन विभाग दुष्काळ व दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित केलेल्या भागात आदर्श आचारसंहितेच्या कालावधीत हाती घ्यावयाच्या तातडीच्या उपाययोजनांबाबत 201903221308253319 22 March 2019
124 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना 2018-19 मध्ये राज्यात राबविण्याबाबत 201903201702362701 20 March 2019
125 महसूल व वन विभाग सन 2018-19 करिता राज्यस्तरीय विशेष घटक योजनेअंतर्गत संरक्षित वनाचे क्षेत्रालगत गावातील अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना कुकींग गॅस, बायो गॅस, दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान व वृक्ष लागवडीच्या संरक्षण करणेबाबत नविन बाब प्रस्ताव 201903191519518719 19 March 2019
126 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2018-19 या वर्षात राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे या योजनेकरीता पुरक मागणी अन्वये मंजुर करण्यात आलेल्या तरतूदीस प्रशासकीय (वित्तीय मान्यतेसह) मान्यता व मंजूर निधी वितरणास मान्यता देणेबाबत 201903161626104101 16 March 2019
127 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग तालुका बिज गुणन केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर फळरोपवाटिका स्थापन करणेस मान्यता मिळणेबाबत 201903161140320201 16 March 2019
128 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग रेशीम विकास कार्यक्रम-पायाभुत सुविधा निर्मिती व अस्तित्वातील सुविधांचे बळकटीकरणया योजनेंतर्गत सस्मिरा (SASMIRA) संस्थेस निधी वितरीत करणेबाबत 201903151306111202 15 March 2019
129 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2018-19 मंजूर सुधारीत अंदाज कृषी विभाग (कृषी, फलोत्पादन व कृषी विद्यापीठे) 201903141516070301 14 March 2019
130 ग्राम विकास विभाग मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेतंर्गत 538 ग्रामपंचायतींच्या बांधकामास मंजुरी प्रदान करणेबाबत 201903071752454020 08 March 2019
131 महसूल व वन विभाग राज्यातील अतिवृष्टी व पूर यामुळे बाधित झालेल्या आपदग्रस्तांना अन्नधान्य वाटप करण्याबाबत 201903081833114819 08 March 2019
132 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन 2018-2019 या वर्षात राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल रुपये 200/- अनुदान देणेबाबत. (कालावधीत वाढ) 201903081939413402 08 March 2019
133 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत सुरू असलेली गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही योजना रद्द करुन, नवीन सुधारीत योजनेस मान्यता देण्याबाबत 201903081800267601 08 March 2019
134 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राज्यातील उत्पादित होणारे पिशवीबंद दूध वगळून उर्वरित 3.2/8.3 गाय दूध व त्यापेक्षा अधिक गुणप्रतीच्या दूध रुपांतरण अनुदान योजनेस मुदतवाढ 201903081840318501 08 March 2019
135 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग खाजगी बाजार व थेट पणन अनुज्ञाप्ती परवानाधारकांना सोयाबीन विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना सोयाबीन अनुदान योजनेचा लाभ देणेबाबत (2016-2017) 201903081258525302 08 March 2019
136 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2015 व सन 2016 या वर्षातील विविध कृषी पुरस्कार व पिक स्पर्धा विजेते शेतकऱ्यांचा सत्कार करण्याच्या योजनेबाबत 201903081216153801 07 March 2019
137 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग राज्यातील टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची (इ. 10 वी व 12 वी) परीक्षा फी माफी योजनेसाठी निधी खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 201903051236064021 05 March 2019
138 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग मौजे वाघेश्वर (उभादांडा) ता. वेंगुर्ला, जि. सिंधुदुर्ग येथे बहुप्रजातीय मत्स्यबीज उत्पादन केंद्राची उभारणी करणेबाबत 201903011606112701 02 March 2019
139 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत खरीप पणन हंगाम 2018-19 मधील खरेदी केलेल्या धानासाठी केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या दराव्यतिरिक्त धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल रु. 500/- प्रोत्साहनपर राशी राज्यशासनाकडून मंजूर करण्याबाबत 201903021546535706 02 March 2019
140 मृद व जलसंधारण विभाग जलयुक्त शिवार अभियान अंमलबजावणीस मुदतवाढ देणेबाबत 201903011136556726 01 March 2019
141 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत मूल, जि. चंद्रपूर येथे शासकीय कृषि महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत 201902281105071801 28 February 2019
142 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) राज्यात राबविण्याबाबत 201902271524110701 27 February 2019
143 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कीड-रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प (क्रॉपसॅप) अंतर्गत ऊस व मका या पिकांचा समावेश करण्यास मान्यता प्रदान करणेबाबत 201902261238280201 26 February 2019
144 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग केंद्र पुरस्कृत प्रधान मंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेअंतर्गत अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकरी कुटुंबाला मिळणारे अर्थसहाय्य जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था यांनी संबंधित सभासद शेतकऱ्याच्या कर्जखात्यास जमा न करुन घेणेबाबत 201902261533473702 26 February 2019
145 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2018-19 मध्ये गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या गट शेतीस चालना देणे ही योजना राबविण्यासाठी प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देणेबाबत 201902251628474001 25 February 2019
146 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ योजना पशुपालकांच्या दारापर्यंत पशुआरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्यात फिरते पशुचिकित्सा पथक सुरू करणेबाबत 201902251253165701 25 February 2019
147 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग राज्यातील दुष्काळ सदृश्य गावांतील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत 201902221527464608 22 February 2019
148 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग मत्स्य व्यवसायाकरीता तलाव/जलाशय ठेक्याने देण्यासाठी सुधारीत धोरण 201902251614367901 22 February 2019
149 महसूल व वन विभाग राज्यातील दुष्काळ घोषित केलेल्या 151 तालुके, तसेच इतर तालुक्यामधील 268 महसुली मंडळ व्यतिरिक्त 931 गावे व्यतिरिक्त अंतीम पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी असलेल्या उर्वरित 4,518 गावांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती घोषित करून सवलती लागू करण्याबाबत 201902211134556419 21 February 2019
150 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन 2018-19 मधील अर्थसंकल्पीत तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. शेतकऱ्यांना अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी 1 टक्का व्याज दराने अर्थसहाय्य (24251501) 201902211444151002 21 February 2019
151 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग महिला बचत गटांच्या नाविन्यपूर्ण उद्योग संकल्पनांना प्रोत्साहित करण्यासाठी हिरकणी-नवउद्योजक महाराष्ट्राची योजनेस मान्यता देणेबाबत 201902211754582003 21 February 2019
152 नियोजन विभाग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व मागेल त्याला शेततळे योजनेंतर्गत अभिसरणाव्दारे शेततळयाची कामे घेण्याबाबत 201902211635387016 21 February 2019
153 महसूल व वन विभाग राज्यातील खरीप- 2018 हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बाधित शेतकऱ्यांना वाटप करण्यासाठी आकस्मिकता निधीमधून तरतूद वितरित करण्याबाबत 201902211805219919 21 February 2019
154 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग हंगाम 2017-2018 मध्ये किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत NeML पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या, परंतु ज्यांच्याकडून तूर/हरभरा खरेदी केलेली नाही, अशा शेतकऱ्यांना रुपये 1,000 प्रति क्विंटल अर्थसहाय्य देण्याबाबत 201902201541500602 20 February 2019
155 वित्त विभाग राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेकडून आरआयडीएफ-24 अंतर्गत जलसंपदा विभागाच्या उरमोडी प्रकल्प व टेंभू प्रकल्प या जलसिंचन प्रकल्पासाठी रु.1,100 कोटींचे कर्ज स्विकृत करण्याबाबत 201902161704521705 18 February 2019
156 महसूल व वन विभाग नागपूर येथे दि. 27 व 28 फेब्रुवारी 2019 रोजी उष्णतेच्या लाटे (Heat Wave) बाबतच्या राष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजन करणेबाबत 201902181509472119 16 February 2019
157 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत 201902151330420001 15 February 2019
158 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन 2018-2019 या वर्षात राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल रुपये 200/- अनुदान देणेबाबत.(कालावधीत वाढ) 201902151113548302 15 February 2019
159 महसूल व वन विभाग दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील गोशाळांमध्ये पशुधनाकरीता राहत व चारा शिबीर (कॅटल रिलिफ अँड फॉडर कॅम्प) सुरु करण्याच्या प्रयोजनार्थ पशुसंवर्धन विभागास रुपये 10.00 कोटी निधी वितरीत करण्याबाबत 201902151714458819 15 February 2019
160 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्र गौंडखैरी ता. कळमेश्वर, जि. नागपूर या प्रक्षेत्रावर फळरोपवाटिका स्थापन करणेस प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 201902141300185201 14 February 2019
161 महसूल व वन विभाग सन 2018-खरीप हंगामात शासनाने दुष्काळ जाहिर केलेल्या भागात जनावरांच्या चारा छावण्या सुरु करण्याबाबत 201902131111079019 13 February 2019
162 महसूल व वन विभाग रब्बी हंगामातील दुष्काळाचे मुल्यांकन करण्याच्या निकषामध्ये व कार्यपध्दतीमध्ये सुधारणा करणेबाबत 201902111120541819 11 February 2019
163 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग हंगाम 2018-19 मध्ये कापसाची रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघास दुराव्यापोटी (बिनव्याजी) कर्ज मंजूर करणेबाबत 201902111724165202 11 February 2019
164 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग राज्यातील दुष्काळ जाहीर झालेल्या 151 तालुके, 268 महसुली मंडळे व 931 गावांतील पात्र व्यक्तींना सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा पुरवठा करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना 201902081124221906 08 February 2019
165 नियोजन विभाग विविध योजनांच्या अभिसरणामधून पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजना राबविणेबाबत (शुध्दीपत्रक) 201902061738015416 06 February 2019
166 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग दुष्काळग्रस्त तालुक्यामधील गोशाळांमध्ये पशुधनाकरीता राहत व चारा शिबीर (कॅटल रिलीफ अँड फॉडर कॅम्प) सुरू करण्यास मान्यता देण्याबाबत 201902051449421701 05 February 2019
167 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना सन 2018-19 करिता पहिला हप्ता अनुदान रुपये 627.975 लाख रक्कम वितरित करणेबाबत 201902051238460501 05 February 2019
168 महसूल व वन विभाग शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना...मा. श्री. किशोर तिवारी, अध्यक्ष, कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन, अमरावती यांची दुष्काळग्रस्त व नापिकीग्रस्त विदर्भ मराठवाडा मधील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त खेडयात संपर्क यात्रा 201902041615577119 04 February 2019
169 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2015 आणि सन 2016 करिता विविध कृषी पुरस्कार प्रदान करुन शेतकरी/संस्था यांचा सन्मान करणेबाबत 201902021637542401 02 February 2019
170 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम सन 2017 मध्ये वाढीव एक दिवसाच्या कालावधीत सहभाग घेतलेल्या व नुकसान भरपाईस पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यास मान्यता देण्याबाबत 201902021131077301 01 February 2019
171 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना सन 2018-19 करिता पहिला हप्ता अनुदान रुपये 44.04 लाख रक्कम वितरित करणेबाबत 201902021159094401 01 February 2019
172 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन 2018-2019 या वर्षात राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल रुपये 200/- अनुदान देणेबाबत. (कालावधीत वाढ) 201901311227124502 31 January 2019
173 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना 201901311444285910 31 January 2019
174 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग चांदा ते बांदा विकास योजनेंतर्गत सिंधुदूर्ग जिल्हयातील लाभार्थ्यांना दुग्ध उत्पादन व्यवसायासाठी प्रोत्साहित करणे, 10 शेळया अधिक 01 बोकड असा शेळी गट वाटप करणे आणि जिल्हयातील महिला बचत गट सदस्यांसाठी कुक्कुट ग्राम योजना राबविण्याबाबत 201901291333195901 29 January 2019
175 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या मार्फत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत- महामंडळाच्या गोदामांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे 201901291514118502 29 January 2019
176 महसूल व वन विभाग सन 2018- खरीप हंगामात शासनाने दुष्काळ जाहिर केलेल्या भागात जनावरांच्या चारा छावण्या सुरु करण्याबाबत 201901251458576319 25 January 2019
177 महसूल व वन विभाग राज्यातील खरीप-2018 हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बाधित शेतकऱ्यांना वाटप करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत 201901251311135319 25 January 2019
178 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग बी.टी. कापूस बियाणांमध्ये परवानगी नसलेले तणनाशकाला सहनशील असणारे जीन (Herbicide Tolerant Transgenic Gene) आढळून आल्याप्रकरणी चौकशी करणेकरीता स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकास (SIT) अहवाल सादर करण्याकरीता मुदतवाढ देणेबाबत 201901241701238401 24 January 2019
179 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन 2018-19 मध्ये राबविण्यासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी रू. 560 लक्ष निधी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्याबाबत 201901221450453701 22 January 2019
180 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग बियाणे व लागवड साहित्य उप अभियान (एसएमएसपी) या केंद्र पुरस्कृत अभियानांतर्गत बीज प्रक्रिया केंद्र व बियाणे साठवणुक गोदामांची उभारणी करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत 201901221201170801 21 January 2019
181 महसूल व वन विभाग सन 2016 च्या खरीप हंगामातील अंतिम पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी असलेल्या 647 गावांतील बाधित शेतकऱ्यांना कृषी विषयक मदतीसाठी निविष्ठा अनुदान उपलब्ध करून देण्याबाबत 201901211633158819 21 January 2019
182 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग जागतिक बँक (IBRD) सहाय्यीत महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पास (SMART) तत्वत: मान्यता देणे तसेच प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यास आणि त्याकरिता प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाची आवश्यक मनुष्यबळासह स्थापना करण्यास मान्यता देणेबाबत 201901191232507901 19 January 2019
183 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राज्यात दुध उत्पादनास चालना देण्यासाठी 06/04/02 दुधाळ संकरीत गायी/ म्हशींचे गट वाटप करणे या नाविन्यपुर्ण राज्यस्तरीय सर्वसाधारण, अनुसुचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनेंर्तगत योजनेस प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करणेबाबत 201901191646403301 19 January 2019
184 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग चांदा ते बांदा विकास योजनेंतर्गत सिंधुदूर्ग जिल्हयातील लाभार्थ्याना दुग्ध उत्पादन व्यवसायासाठी प्रोत्साहित करणे, 10 शेळया अधिक 01 बोकड असा शेळी गट वाटप करणे आणि जिल्हयातील महिला बचत गट सदस्यांसाठी कुक्कुट ग्राम योजना राबविण्याबाबत 201901181114292301 18 January 2019
185 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2018-19 च्या दुष्काळी परिस्थितीत नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत 50 टक्के अनुदानावर Credit Linked Back Ended Subsidy मुरघास बनविण्याच्या विविध क्षमतेच्या यत्रांचा पुरवठा 201901161135008901 16 January 2019
186 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत विदर्भ व मराठवाडा विभागात दूध उत्पादन वाढीसाठी राबवावयाच्या विशेष प्रकल्पांतर्गत संतुलित पशुखाद्य सल्ला व मार्गदर्शन सेवा पुरविणे तसेच, दुधाळ देशी गायी / म्हशींचे वाटप करणे या बाबींस प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करणेबाबत 201901161128467601 16 January 2019
187 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग पशुखाद्य विश्लेषण प्रयोगशाळा, पुणे या संस्थेमध्ये पशु-पक्षी खाद्यामधील करण्यात येणाऱ्या विविध घटकांच्या विशलेषणासाठीच्या विद्यमान प्रती चाचणी दरात सुधारणा तसेच, अन्य घटकांचे विश्लेषण करण्यासाठी सेवाशुल्काचे दर निश्चित करण्याबाबत 201901151650157801 15 January 2019
188 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत लाभासाठी कृषी अभ्यासक्रमांच्या नामाभिधानामध्ये स्पष्टता आणणेबाबत 201901151153360101 14 January 2019
189 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शासन घोषित पीकनिहाय किमान आधारभूत किंमत ही विहीत कालावधीतील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आधारित दरापेक्षा जास्त असल्यास त्यामधील फरकाची रक्कम बीजोत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यासाठी निधी वितरण 201901111515470201 11 January 2019
190 महसूल व वन विभाग मोहफुल विषयक समितीच्या शिफारशीनुसार मोहफुलांचे संकलन, संस्करण, साठवणूक, मूल्यवर्धन व विपणन या संदर्भात प्रस्तावित उपक्रम राबविण्याकरिता आवश्यक निधी वितरीत करण्याबाबत 201901101554370719 10 January 2019
191 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग दुष्काळग्रस्त तालुक्यामधील गोशाळांमध्ये पशुधनाकरीता राहत व चारा शिबीर (कॅटल रिलीफ अँड फॉडर कॅम्प) सुरू करण्यास मान्यता देण्याबाबत 201901091810196401 09 January 2019
192 महसूल व वन विभाग राज्यातील दुष्काळ घोषित केलेल्या 151 तालुके, तसेच इतर तालुक्यामधील 268 महसुली मंडळा व्यतिरिक्त 931 गावांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती घोषित करण्याबाबत 201901081726370219 08 January 2019
193 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी लाभाची व्याप्ती वाढविणे व नवीन अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्याबाबत 201901091205392101 08 January 2019
194 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत संत्र्याच्या कलम व प्रजाती संशोधन व उपलब्धता स्थापन करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत 201901051538573901 05 January 2019
195 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2018-19 च्या दुष्काळी परिस्थितीत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत वैरण उत्पादन कार्यक्रम 201901051125295001 05 January 2019
196 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध केंद्र व राज्य योजनांतर्गत अनुदानावर वाटप करावयाच्या कृषी निविष्ठांसंदर्भात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT ) योजना बाबत 201901041318365001 04 January 2019
197 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान सन 2018-19 मध्ये राबविण्यासाठी रु. 25000 लक्ष निधीच्या कार्यक्रमास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत 201901041747598901 04 January 2019
198 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत विदर्भ व मराठवाडा विभागात दूध उत्पादन वाढीसाठी राबवावयाच्या विशेष प्रकल्पांतर्गत संतुलित पशुखाद्य सल्ला व मार्गदर्शन सेवा पुरविणे तसेच, दुधाळ देशी गायी / म्हशींचे वाटप करणे या बाबींस प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करणेबाबत 201901021506336501 02 January 2019
199 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत कडधान्य पिकांकरीता वाढीव कार्यक्रम राबविण्याकरीता सन 2018-19 मध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गा करीता 122.40 लाख निधी वितरीत करणेबाबत 201901011659226301 01 January 2019
200 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेंतर्गत दि. 01.11.2015 ते 30.11.2015 या खंडीत कालावधीतील अंतीम पात्र ठरलेले 9 विमा प्रस्ताव निकाली काढणेबाबत 201901011528251601 01 January 2019
201 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना 201901011645094810 01 January 2019
202 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2018-19 करिता राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार या योजनेंतर्गत खालील पशु आरोग्य उप योजनेतील ब्रुसेला नियंत्रण कार्यक्रमाकरिता (सर्वसाधारण प्रवर्ग) रु. 2.045 कोटी निधी वितरीत करणे 201812281143492401 28 December 2018
203 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनाया योजनेंतर्गत सन 2018-19 साठी फळबाग लागवडीस मुदतवाढ देणेबाबत 201812281559089001 28 December 2018
204 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत विदर्भ व मराठवाडा विभागात दूध उत्पादन वाढीसाठी राबवावयाच्या विशेष प्रकल्पांतर्गत संतुलित पशुखाद्य सल्ला व मार्गदर्शन सेवा पुरविणे तसेच, दुधाळ देशी गायी / म्हशींचे वाटप करणे या बाबींस प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करणेबाबत 201812281604458601 28 December 2018
205 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन 2018-2019 या वर्षात राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल रुपये 200/- अनुदान देणेबाबत 201812261533021502 26 December 2018
206 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2018-19 मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत कृषि जनजागृती मोहिम राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता - (शुद्धीपत्रक) 201812241547052501 24 December 2018
207 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग समुद्रातील दुर्मीळ प्रजाती मासेमारी जाळ्यात अटकल्यानंतर त्यांची सुटका करण्याकरिता मच्छिमारांना अनुदान देणेबाबत 201812211635121901 21 December 2018
208 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन 2018 च्या खरीप हंगामात दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये व महसूली मंडळांमध्ये पीक कर्जाचे पुनर्गठन व शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याबाबत 201812191508111502 19 December 2018
209 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग राज्यातील 31 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बाजार आवारात धान्य चाळणी प्रकल्प उभारणी प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कलम 12 (1) ची सर्वसमावेशक मंजुरी (Blanket Permission) देणेबाबत 201812191540121102 19 December 2018
210 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-2017 201812191702129002 19 December 2018
211 महसूल व वन विभाग राज्यात माहे मे, 2018 या कालावधीत अवेळी पाऊस व गारपीट यामुळे झालेल्या शेतीपिके व फळपिकांच्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत 201812181140432219 18 December 2018
212 महसूल व वन विभाग राज्यात माहे एप्रिल, 2018 या कालावधीत अवेळी पाऊस व गारपीट यामुळे झालेल्या शेतीपिके व फळपिकांच्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत 201812181135428719 18 December 2018
213 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत सन 2018-19 करिता पौष्टिक तृणधान्य पिकांच्या प्रचार व प्रसिध्दी करीता रु.4.00 लाख केंद्र हिस्सा वाढीव कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत 201812181155319201 18 December 2018
214 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग बी.टी. कापूस बियाणांमध्ये परवानगी नसलेले तणनाशकाला सहनशील असणारे जीन (Herbicide Tolerant Transgenic Gene) आढळून आल्याप्रकरणी चौकशी करणेकरीता स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकास (SIT) अहवाल सादर करण्याकरीता मुदतवाढ देणेबाबत 201812151151312501 15 December 2018
215 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग हंगाम 2018-19 मध्ये कापसाची रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघास दुराव्यापोटी (बिनव्याजी) कर्ज मंजूर करणेबाबत 201812151441016002 15 December 2018
216 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषी विस्तार व तंत्रज्ञान अभियान (एनएमअेइटी) अंतर्गत बियाणे व लागवड साहित्य उप अभियान (एसएमएसपी) या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत ग्राम बिजोत्पादन कार्यक्रम सन 2018-19 मध्ये राबविण्याकरिता सर्वसाधारण संवर्गाकरिता रु. 519.99 लाख इतका निधी वितरीत करणेबाबत 201812141513254001 14 December 2018
217 महसूल व वन विभाग राज्यात माहे मार्च 2017 या कालावधीत अवेळी पाऊस व गारपीट यामुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत 201812131530101719 13 December 2018
218 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग चांदा ते बांदा विकास योजनेंतर्गत सिंधुदुर्ग जिह्यातील लाभार्थ्यांना दुग्ध उत्पादन व्यवसायासाठी प्रोत्साहित करणे, 10 शेळ्या+01 बोकड असा शेळी गट वाटप करणे आणि जिल्ह्यातील महिला बचत गट सदस्यांसाठी कुक्कुट ग्राम योजना राबविण्याबाबत 201812131729499701 13 December 2018
219 सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग महा-रेशीम अभियान-2019 तुती/टसर क्षेत्र नोंदणी कार्यक्रम दि. 15 डिसेंबर, 2018 ते दि. 29 डिसेंबर, 2018 या कालावधीत राबविणेबाबत 201812121653331702 12 December 2018
220 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार अंतर्गत अतिरिक्त वैरण विकास कार्यक्रमाकरिता अतिरिक्त रु. 25 कोटी निधी वितरीत करणेबाबत 201812101144163201 10 December 2018
221 सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग काजू बोंडापासून इथेनॉल व सी.एन.जी चे उत्पादन करण्यासाठी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर या जिल्ह्यात पथदर्शी उभारणी करण्याच्या दृष्टीने या विषयाबाबत अभ्यास करणेसाठी समितीचे गठन करण्याबाबत 201812071536388802 07 December 2018
222 वित्त विभाग किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत हंगाम 2018-19 मध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघास नाफेडच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या कडधान्य व तेलबिया खरेदीचे चुकारे शेतकऱ्यांना अदा करण्यासाठी उभारावयाच्या रु.1.50 कोटीच्या कर्जास शासन हमी देणेबाबत 201812071718167205 07 December 2018
223 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग विदर्भ व मराठवाडा विभागात दुध उत्पादन वाढीसाठी राबवायच्या विशेष प्रकल्प उभारणीबाबत 201812071512528401 07 December 2018
224 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण प्रकल्प सन 2018-19 मध्ये राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 201812071509381501 07 December 2018
225 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग जालना मुख्यालयी माहे जानेवारी 2019 मध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील पशु-पक्षी प्रदर्शन आयोजित करण्यास तसेच या प्रित्यर्थ येणारा खर्च रु.5.50 कोटी यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत 201812061250379401 06 December 2018
226 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग कृषी उन्नती योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत कडधान्य पिकांकरीता वाढीव कार्यक्रम राबविण्याकरिता सर्वसाधारण प्रवर्गाचा सन 2018-19 करिता रु. 970.80 लाख निधी वितरीत करणेबाबत 201812051455033101 05 December 2018
227 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग सन 2018-19 मध्ये राज्यातील संभाव्य चारा टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत 100 टक्के अनुदानावर वैरण बियाणे व खते वितरण या प्रकल्पासाठी रु.25.00 कोटी अतिरिक्त निधी मंजूर करण्याबाबत 201812041308453601 04 December 2018
228 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग कृषीविषयक आकडेवारीचा वेळेवर अहवाल देण्याच्या योजनेसाठी सन 2018-19 मध्ये दुसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरीत करणेबाबत 201812031726463101 03 December 2018
229 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना 2018-19 प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 201812011612313101 01 December 2018
230 सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग सन 2018-19 मधील अर्थसंकल्पित तरतुदीचे वितरण करणेबाबत शेतकऱ्यांना अल्पमुदत पिक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी 1 टक्का व्याज दराने अर्थसहाय्य 201811301506471502 30 November 2018
231 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग ऊस पिकाखालील क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यासाठीच्या योजनेच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या शासन निर्णयातील अट क्र. 9 सन 2018-19 या वर्षासाठी शिथिल करण्याबाबत 201811301625388701 30 November 2018
232 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग जिल्हा वार्षिक योजना सन 2010-11 अंतर्गत राबवायच्या योजनांबाबत (सर्वसाधारण योजना) वैरण व पशुखाद्य विकास कार्यक्रम 201811291705423001 29 November 2018
233 महसूल व वन विभाग वन्यप्राण्यांचे हल्ल्यामुळे मनुष्यहानी व पशुधन मृत झाल्यास द्यावयाचे अर्थसहाय्य मध्ये वाढ करणेबाबत 201811291242524019 28 November 2018
234 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत मौ. पेठ, ता. वाळवा, जि. सांगली येथे क्रांतिसिंह नाना पाटील शासकीय अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत 201811281309371201 28 November 2018
235 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत यवतमाळ येथे शासकीय अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत 201811281259231101 28 November 2018
236 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शेळ्या मेंढ्याची निर्यात करीत असताना पशुवैद्यकीय आरोग्य तपासणीसाठी सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत करणेबाबत 201811271218138701 27 November 2018
237 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग विदर्भ व मराठवाडा विभागात दुध उत्पादन वाढीसाठी राबवायच्या विशेष प्रकल्प उभारणीबाबत 201811261248520901 26 November 2018
238 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शेतकऱ्यांच्या दारात भेट देण्यासाठी वैद्यकीय किंवा शल्यचिकित्सा विषयक प्रकरण हाताळण्यासाठी भेटीच्या दरात सुधारणा करणेबाबत 201811261231597501 26 November 2018
239 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग महाराष्ट्रातील काजूच्या सर्वकष विकासाचे धोरण निश्चित करण्यासाठी गठीत काजू फळपिक विकास समिती चा कार्यकाल वाढविण्याबाबत 201811201518417301 20 November 2018
240 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग सन 2018-19 च्या खरीप हंगामातील दुष्काळ घोषित केलेल्या मंडळातील तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील अभ्यासक्रमा करीताचे विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत 201811201509009608 20 November 2018
241 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग सन 2018-19 मध्ये राज्यातील आदिवासी जिल्ह्यामध्ये आदिवासी कुटुंबाच्या परसबागेत फळझाड व भाजीपाला लागवडीची योजना राबविण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत 201811201557206201 20 November 2018
242 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग राज्यातील उत्पादित होणारे पिशवीबंद दुध वगळून उर्वरित 3.2/8.3 गाय दुध व त्यापेक्षा अधिक गुणप्रतीच्या दुध रूपांतरण अनुदान योजनेस मुदतवाढ 201811171738218801 17 November 2018
243 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग सन 2018-19 च्या दुष्काळी परिस्थितीत जलाशयाखालील / तलावाखालील जमिनीचा विनियोग फक्त चारा पिके घेण्याबाबत 201811151308078401 15 November 2018
244 उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना 201811151448539410 15 November 2018
245 सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग बंद व आजारी सहकारी कारखान्यांना काही निकषाच्या अधिन राहून मदत करण्याबाबत शासनास शिफारस करण्यासाठी समिती नियुक्त करणेबाबत 201811141138138702 14 November 2018
246 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत सन 2017-18 मध्ये वितरीत निधीमधून वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण या प्रकल्पाकरिता रु. 3.79 कोटी निधी उपलब्ध करणेबाबत 201811131528430901 13 November 2018
247 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग सन 2018-19 करिता राष्ट्रीय कृषी विकास योजना-रफ्तार या योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता रु. 27.86 कोटी निधी वितरीत करणे 201811121239144201 12 November 2018
248 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग मराठवाडा व विदर्भातील निवडक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मत्स्यव्यवसायाकरिता मासळी विक्रीसाठी फिरते वाहन उपलब्ध करून देणे या योजनेबाबत 201811061555534701 06 November 2018
249 महसूल व वन विभाग राज्यातील दुष्काळ घोषित केलेल्या 151 तालुक्याव्यतिरिक्त इतर तालुक्यामधील 268 महसुली मंडळामध्ये दुष्काळ घोषित करून सवलती लागू करण्याबाबत 201811061721013119 06 November 2018
250 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग प्रधानमंत्री पिक विमा योजना (PMFBY) रब्बी हंगाम 2018-19 मध्ये राज्यात राबविणेबाबत 201811061610349901 06 November 2018
251 नियोजन (रोहयो) विभाग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंर्गत अभिसरण आराखड्याची अंमलबजावणी करणेबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना 201811051444365716 05 November 2018
252 उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग अटल सौर कृषी पंप योजना-2 201811031831134610 03 November 2018
253 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग सन 2018-19 च्या खरीप हंगामातील दुष्काळ सदृश्य तालुक्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत 201811031304405808 03 November 2018
254 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग सूक्ष्म सिंचन योजनेची अंमलबजावणी करताना अवलंबावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत 201811031501385801 03 November 2018
255 ग्राम विकास विभाग मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेच्या प्रचलित धोरणात सुधारणा करण्याबाबत 201811021621399120 02 November 2018
256 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषी योजनेंतर्गत कांदा चाळ उभारणी प्रकल्प सन 2018-19 मध्ये राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 201811021518239601 02 November 2018
257 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग राज्यात मत्स्यबीज प्रमाणीकरण व मत्स्यबीज केंद्रांचे प्रमाणन प्रणाली लागू करण्याबाबत 201811021606221701 02 November 2018
258 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग हंगाम 2017-18 मध्ये किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत NeML पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या, परंतु ज्यांच्याकडून हरभरा खरेदी केलेली नाही, अशा शेतकऱ्यांना रुपये 1000 प्रति क्विंटल अर्थसहाय्य देण्याबाबत 201811011655288002 01 November 2018
259 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांंतर्गत सन 2018-19 करिता अन्नधान्य पिकांतर्गत कडधान्य पिकाचे उत्पादन वाढीसाठी क्षेत्र विस्तार (वाढीव) कार्यक्रम राबविण्यातबाबत 201810311541123401 31 October 2018
260 महसूल व वन विभाग सन 2018 च्या खरीप हंगामामध्ये राज्यातील तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्याबाबत 201810311722349219 31 October 2018
261 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत सन 2017-18 मध्ये वितरीत केलेल्या निधीचे अतिरिक्त वैरण विकास कार्यक्रमाकरिता रु.10 कोटी निधी उपलब्ध करणेबाबत 201810301718007701 30 October 2018
262 मृद व जलसंधारण विभाग जलसमृद्धी यंत्रसामुग्री (अर्थमुव्हर्स) व्याज अर्थसहाय्य योजनेबाबत 201810291108047026 29 October 2018
263 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग राज्यात नारळ विकास मंडळ, कोची पुरस्कृत नारळ विकास योजना सन 2018-19 मध्ये राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 201810291537384301 29 October 2018
264 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग महाराष्ट्र राज्यातील मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत ससून गोदी मासेमारी बंदराचे आधुनिकीकरणाच्या कामास सुधारित मान्यता देणेबाबत 201810251546016701 25 October 2018
265 जलसंपदा विभाग प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना तसेच बळीराजा जलसंजीवनी योजना यामध्ये समाविष्ट प्रकल्पांचा कामांच्या देयकांच्या अदायगी करण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करण्याबाबत 201810241534576827 24 October 2018
266 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग राज्यातील दुधास अनुदान व दुग्ध भुकटी निर्यातीस प्रोत्साहनपर अनुदानाकरिता आकस्मिकता निधीद्वारे प्राप्त रुपये 80.00 कोटी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत 201810231433410301 23 October 2018
267 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग सन 2018-19 मध्ये राज्यातील संभाव्य चारा टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत 100 टक्के अनुदानावर वैरण बियाणे व खते वितरण या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत 201810231605511101 23 October 2018
268 सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम योजनेंतर्गत मंजुरी प्रदान करण्यात आलेल्या 7 कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्थांच्या प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत 201810241144048702 23 October 2018
269 उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग राज्यातील ऊसतोड कामगारांसाठी "लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना" राबविणेबाबत 201810191746159210 19 October 2018
270 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग सन 2018-19 या वर्षातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे या योजनेकरिता अर्थसंकल्पीत तरतुदीस प्रशासकीय (वित्तीय मान्यतेसह) मान्यता व मंजूर निधी वितरणास मान्यता देणेबाबत 201810191739043701 19 October 2018
271 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग सेंद्रिय शेती / विषमुक्त शेती या राज्यपुरस्कृत योजनेतंंर्गत डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन राबविणे 201810161746236301 16 October 2018
272 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग केंद्र शासन अर्थसहाय्यीत नीलक्रांती धोरणातंर्गत सागरी व निमखारे क्षेत्रातील मत्स्यव्यवसायाचे एकात्मिक विकास व व्यवस्थापन या योजनेस प्रशासकीय मान्यता 201810171241177401 16 October 2018
273 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग केंद्र शासन अर्थसहाय्यीत नीलक्रांती धोरणातंर्गत भूजलाशयीन क्षेत्रातील मत्स्यव्यवसायाचे एकात्मिक विकास व व्यवस्थापन या योजनेस प्रशासकीय मान्यता 201810171235201701 16 October 2018
274 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग सन 2018-19 करिता राष्ट्रीय कृषी विकास योजना-रफ्तार या योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता रु.22.855 कोटी निधी वितरीत करणे 201810151613470101 15 October 2018
275 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेंतर्गत राज्यात पुनर्रचित हवामान आधारित पिक विमा योजना 2018-19 मध्ये आंबिया बहाराकरिता लागू करण्याबाबतच्या दिनांक 28/09/2018 च्या शासन निर्णयावरील शुद्धीपत्रक 201810121811362401 12 October 2018
276 सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग राज्यातील 108 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये नवीन गोदामांची उभारणी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 201810121735245602 12 October 2018
277 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग राज्यात दुध उत्पादनास चालना देण्यासाठी 06/04/02 दुधाळ संकरित गायी / म्हशींचे गट वाटप करणे या नाविन्यपूर्ण राज्यस्तरीय सर्वसाधारण अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत योजनेस प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करणेबाबत 201810121257336401 12 October 2018
278 नियोजन विभाग, रोहयो प्रभाग विविध योजनांच्या अभिसरणामधून "पालकमंत्री शेत / पाणंद रस्ते योजना" राबविणेबाबत शुद्धीपत्रक 201810121713037516 12 October 2018
279 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग खरीप पणन हंगाम 2018-19 मध्ये खरेदी केलेल्या ज्वारी व मक्याचे लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये वाटप करण्याबाबत 201810101513549206 10 October 2018
280 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग कोल्हापूर जिल्हा खादी ग्रामोद्योग संघ, कोल्हापूर यांनी उत्पादित केलेल्या सर्व वस्तू जिल्ह्यातील सर्व अधिकृत रास्तभाव / शिधावाटप दुकानामध्ये विक्रीसाठी ठेवण्यास परवानगी देण्याबाबत 201810101505009906 10 October 2018
281 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग सन 2018-19 या वर्षात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत रु. 100 कोटी निधींचा कृषी यांत्रिकीकरण कार्यक्रम राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 201810101520090301 10 October 2018
282 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग उन्नत शेतकरी समृद्ध शेतकरी मोहीम राबविणेबाबत मार्गदर्शक सूचना (सन-2018-19) 201810101517056501 10 October 2018
283 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग सन 2018-19 करिता कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत बाब बदलास मंजुरी, हरभरा बियाण्याचे अनुदान दर निश्चिती आणि योजनेंतर्गत प्रमाणित बियाणे वितरणासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्याच्या समावेशाबाबत 201810091621157401 09 October 2018
284 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत जिल्हा नियोजन मंडळ, राज्यस्तरीय योजना, केंद्र पुरस्कृत योजना व अन्य विभागाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना तांत्रिक मंजुरी प्रदान करण्याबाबत 201810091615102001 09 October 2018
285 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांना आदिवासी उप योजनेंतर्गत सन 2018-2019 या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेले (कार्यक्रमांतर्गत) अनुदान वितरीत करण्याबाबत 201810081729571101 08 October 2018
286 सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग राज्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थाना सन 2018-19 मध्ये 25% अनुदान मंजूर करण्याबाबत 201810051311510402 05 October 2018
287 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या गट शेतीस चालना देणे ही योजना राबविण्यास सुधारित मान्यता 201810051457011001 05 October 2018
288 सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग सन 2018-19 या आर्थिक वर्षाकरिता महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पास (MACP) रु. 3333.00 लाख इतक्या रकमेचा निधी वितरीत करणेबाबत 201810051150379202 04 October 2018
289 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषी विस्तार व तंत्रज्ञान अभियान (एनएमअेइटी) अंतर्गत बियाणे व लागवड साहित्य उप अभियान (एसएमएसपी) या केंद्र पुरस्कृत योजनेंर्गत ग्राम बिजोत्पादन कार्यक्रमासाठी सन 2017-19 मध्ये अनुसूचित जमाती संवर्गाकरिता असलेला अखर्चित निधी सन 2018-19 मध्ये खर्च करण्यास मान्यता देणेबाबत 201810041648376401 04 October 2018
290 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करणेबाबत 201810041656050508 04 October 2018
291 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग वाहनांवरील फिरते दुध विक्री केंद्राद्वारे आरे दुध आरे सह उत्पादने / दुग्धजन्य पदार्थ, विक्री करण्यास परवानगी देण्याबाबत 201810011301234909 01 October 2018
292 महसूल व वन विभाग गोंदिया वन विभागात मोह फुलांचे संकलन, संस्करण, साठवणूक मूल्यवर्धन व विपणन या बाबतच्या बांधकामाच्या दोन अंदाज पत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत 201810011805154419 01 October 2018
293 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग भाजीपला रोपमळे, फळ रोपमळे व स्थानिक उद्याने या योजनेत्तर योजनेस सन 2018-19 साठी निधी वितरीत करणेबाबत 201810011244142701 01 October 2018
294 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग सन 2018-19 मध्ये राज्यातील आदिवासी जिल्ह्यामध्ये आदिवासी कुटुंबाच्या परसबागेत फळझाड व भाजीपाला लागवडीची योजना राबविण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत 201810011249221201 01 October 2018
295 अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग पणन हंगाम 2018-19 मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धान / भरडधान्य खरेदीबाबत 201809291653450406 29 September 2018
296 सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना - 2017 201809291237003802 29 September 2018
297 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेंतर्गत राज्यात पुनर्रचित हवामान आधारित पिक विमा योजना 2018-19 मध्ये अंबिया बहाराकरिता लागू करण्याबाबत 201809291747232801 28 September 2018
298 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग कृषी विभागातील विविध योजनांमधील अस्थायी पदे सन 2018-19 मध्ये चालू ठेवणेबाबत 201809281752131001 28 September 2018
299 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासकीय दुध योजनेंतर्गत दुध खरेदीच्या दरात व वितरक कमिशन दरामध्ये सुधारणा करण्याबाबत 201809271244352801 27 September 2018
300 ग्राम विकास विभाग मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेंतर्गत 121 ग्रामपंचायतींच्या बांधकामास मंजुरी प्रदान करणेबाबत 201809241440329720 24 September 2018
301 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग पुनर्ररचित हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना सन 2018-19 मध्ये मृग बहाराकरिता राज्य हिस्सा 50 टक्के निधी वितरीत करणेबाबत 201809241557378401 24 September 2018
302 जलसंपदा विभाग यशदा, पुणे येथे जलसाक्षरता केंद्र आणि चंद्रपूर वन प्रशासन विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, चंद्रपूर, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी) औरंगाबाद व डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी अमरावती येथे विभागीय जलसाक्षरता केंद्रे स्थापन करण्याबाबत (सुधारित) 201809191717376427 19 September 2018
303 जलसंपदा विभाग जलसाक्षरता केंद्र : जलसेवकांबाबत मार्गदर्शक सूचना 201809191641063327 19 September 2018
304 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषी विस्तार व तंत्रज्ञान अभियान (एनएमअेटी) अंतर्गत बियाणे व लागवड साहित्य उप अभियान (एसएमएसपी) या केंद्र पुरस्कृत योजनेंंतर्गत बीज ग्राम कार्यक्रमासाठी सन 2017-18 मध्ये अनुसूचित जाती संवर्गाकरिता असलेला अखर्चित निधी सन 2018-19 मध्ये खर्च करण्यास मान्यता देणेबाबत 201809181614492501 18 September 2018
305 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग सन 2018-19 या आर्थिक वर्षात 29-दुध खरेदी या उद्दिष्टाखाली दिनांक 10.05.2018 च्या शासन निर्णयानुसार दुध भुकटीचे अनुदान अदा करण्यासाठी पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर निधीचे वितरण 201809151112103601 14 September 2018
306 सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग सन 2018-19 या आर्थिक वर्षातकरिता महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पास (MACP) रु. 9211.00 लाख इतक्या रकमेचा निधी वितरीत करणेबाबत 201809121622459802 12 September 2018
307 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग राज्यपुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 201809121634341101 12 September 2018
308 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग ऊस पिकाखालील क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यासाठीच्या योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 201809121610227101 12 September 2018
309 आदिवासी विकास विभाग महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत कृषी महाविद्यालय, नंदुरबार या महाविद्यालयाकरिता सन 2018-19 या आर्थिक वर्षात निधी वितरीत करणेबाबत 201809101318443824 11 September 2018
310 महसूल व वन विभाग पिक पेरणीची माहिती भ्रमणध्वनी वरील अॅपद्वारा (Mobile App) गा.न.नं 12 मध्ये नोंदविण्यासाठी स्वत: शेतकऱ्यांनी उपलब्ध करून देण्याचा पथदर्शी कार्यक्रम राबविणे व त्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्याबाबत 201809101543174019 10 September 2018
311 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या दारात गाई व म्हशींंमध्ये मे. जे. के. ट्रस्ट, ठाणे या सेवाभावी संस्थेमार्फत कृत्रिम रेतनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे या प्रकल्पास मंजुरी प्रदान करण्याबाबत 201809071709096201 07 September 2018
312 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या दारात गाई व म्हशींंमध्ये बायफ, पुणे या सेवाभावी संस्थेमार्फत कृत्रिम रेतनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे या प्रकल्पास मंजुरी प्रदान करण्याबाबत 201809071703476001 07 September 2018
313 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाची अंमलबजावणी हा विषय संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांच्या विषयसूचीमध्ये समाविष्ट करण्याबाबत 201809061706302001 06 September 2018
314 सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग राज्यातील 31 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बाजार आवारात धान्य चाळणी प्रकल्प उभारणी प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 201809041230318502 04 September 2018
315 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग सन 2018-19 मध्ये क्रॉपसॅप योजनेंतर्गत शेंदरी बोंड अळी नियंत्रित करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याकरिता रु. 1697.08 लक्ष निधी वितरीत करणेबाबत 201809011149264901 01 September 2018
316 महसूल व वन विभाग आपत्ती व्यवस्थापन आठवडा साजरा करणेबाबत 201809011146083719 01 September 2018
317 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग सन 2018-19 मध्ये नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत रु. 300 कोटी रकमेच्या वार्षिक कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यास शासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत 201809011717476401 01 September 2018
318 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग कृषी विषयक आकडेवारीचा अहवाल वेळेवर देण्याच्या योजनेसाठी सन 2018-19 मध्ये निधी वितरीत करणेबाबत 201808301448085401 30 August 2018
319 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग पिकांच्या आकडेवारीत सुधारणा करण्याच्या योजनेसाठी सन 2108-19 मध्ये निधी वितरीत करणेबाबत 201808311128317101 30 August 2018
320 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग भाजीपाला रोपमळे, फळ रोपमळे व स्थानिक उद्याने या योजनेत्तर योजनेस सन २०१८-१९ साठी उर्वरित बाबीसाठीचा निधी वितरीत करणेबाबत 201808281105480101 28 August 2018
321 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान सन 2018-19 मध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राबविण्यासाठी रु. 898 लक्ष निधी वितरीत करणेबाबत 201808281654191501 28 August 2018
322 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत (NMSA) मृद आरोग्य पत्रिका (SHC) योजना सन 2018-19 मध्ये राबविण्याकरिता प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 201808241622359001 24 August 2018
323 महसूल व वन विभाग महाराष्ट्रातील बांबू क्षेत्राचे सशक्तीकरण करण्यासाठी 'बांबू प्रवर्तन प्रतिष्ठान महाराष्ट्र' या कंपनीची स्थापना करण्याबाबत 201808241609285619 24 August 2018
324 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग पद्मश्री डॉ. विखे पाटील यांच्या स्मरणार्थ दिनांक 25 ऑगस्ट 2018 रोजी राज्यात 'शेतकरी दिन' साजरा करण्याबाबत 201808211721321901 21 August 2018
325 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग राज्यातील दूध व दूध भुकटी निर्यातीस प्रोत्साहनपर अनुदान व दूध उत्पादक शेतकरी यांना खरेदी दरात वाढ मिळण्याकरीता करावयाच्या उपाययोजना (सुधारित-2) 201808211754529301 21 August 2018
326 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानाचा सन २०१७-१८ चा अखर्चित निधी पुनरुज्जीवित करून चालू वर्षी विनियोगात आणण्यास मान्यता देण्याबाबत 201808141246035101 14 August 2018
327 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग कापूस पिकावरील शेंदरी बोंड अळी नियंत्रणासाठी जिल्हास्तरीय समिती नियुक्त करणेबाबत 201808131257423301 13 August 2018
328 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी बळीराजा चेतना अभियान या कार्यक्रमांतर्गत रुपये 15 कोटी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत व सदर योजना पुढे चालू ठेवणेबाबत 201808011155150019 01 August 2018
329 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग राज्यातील दूध व दूध भुकटी निर्यातीस प्रोत्साहनपर अनुदान व दूध उत्पादक शेतकरी यांना खरेदी दरात वाढ मिळण्याकरीता करावयाच्या उपाययोजना (सुधारित-1) 201808011125479501 31 July 2018
330 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग ऊस पिकाखालील क्षेत्र सूक्ष्मसिंचनाखाली आणण्यासाठीच्या योजने अंतर्गत कर्ज पुरवठ्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकाचा समावेश करण्याबाबत 201807311253406401 31 July 2018
331 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग राज्य कृषी मूल्य आयोगावर सदस्य म्हणून शेतकरी प्रतिनिधीची नियुक्ती करण्याबाबत 201807301749084801 30 July 2018
332 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग राज्यातील दूध व दूध भुकटी निर्यातीस प्रोत्साहनपर अनुदान व दूध उत्पादक शेतकरी यांना खरेदी दरात वाढ मिळण्याकरीता करावयाच्या उपाययोजना 201807211244566901 20 July 2018
333 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना २०१८-१९ 201807171706456201 17 July 2018
334 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग जिल्हा कृषी महोत्सव योजना २०१८-१९ 201807111449162201 11 July 2018
335 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना 201807061207371701 06 July 2018
336 सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग राज्यातील १४५ मोठ्या बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) पोर्टलवर जोडणे 201807061137377402 06 July 2018
337 सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ 201807021425428502 30 June 2018
338 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजना २०१८-१९ 201806211217427301 20 June 2018
339 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०१८ 201806131543143401 13 June 2018
340 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासकीय दूध योजनेमार्फत संकलित होणाऱ्या दूध खरेदीचे सुधारीत दर निश्चित करण्याबाबत 201806061638470701 06 June 2018
341 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना २०१८ 201806011204280201 31 May 2018
342 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०१८ 201805241737317001 24 May 2018
343 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग उन्नत शेती समृद्ध शेतकरी योजना २०१८ 201804271206488101 27 April 2018
344 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना (मृग बहार २०१८) 201804251718459801 25 April 2018
345 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या गट शेतीस चालना देणे 201804131513183101 13 April 2018
346 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग हळद पिकासाठी यांत्रिकीकरण व काढणी पश्चात तंत्रज्ञान 201803311942202201 31 March 2018
347 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग राज्यात कोळंबी बीज उत्पादनात वाढ करण्यासाठी कोळंबी बीज उत्पादन केंद्रे उभारण्याबाबत 201803281524076601 28 March 2018
348 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना २०१७-१८ 201712051728458701 05 December 2017
Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय
Download Krishi Jagran Mobile App


CopyRight - 2019 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.