कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम सन 2017 साठी उस्मानाबाद व लोहारा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम वितरीत करणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201908141731494501
जी.आर. दिनांक: 14 August 2019

Share your comments