सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी (राज्यस्तर) योजनेसाठी नवीन लेखाशिर्ष निर्माण करणे
सांकेतांक क्रमांक: 201912131818499102
जी.आर. दिनांक: 13 December 2019

Share your comments