कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-व्यापारी पिके अंतर्गत सन 2019-20 मध्ये ऊसामधील कडधान्य आंतरपिक पध्दतीस चालना देण्याकरिता कृती आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201912301540093001
जी.आर. दिनांक: 30 December 2019

Share your comments