कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: आदिवासी सामाजाच्या उन्नतीकरीता राबविण्यात येणाऱ्या योजनेच्या धर्तीवर भटक्या जमाती-क या मागास प्रवर्गातील धनगर व तत्सम समाजातील लाभार्थ्यांना राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत भूमीहीन मेंढपाळ कुटुंबासाठी अर्ध बंदिस्त, बंदिस्त मेंढीपालन करण्याकरीता जागा खरेदीसाठी अनुदानस्वरुपात एकवेळचे एकरकमी अर्थसहाय्य देण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201909111544256001
जी.आर. दिनांक: 16 September 2019

Share your comments