कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: सन 2019-20 मध्ये कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत वाणिज्यिक पिकांच्या (कापूस, ऊस) वार्षिक कृती आराखडयास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201906031504200001
जी.आर. दिनांक: 03 June 2019

Share your comments