सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी (राज्यस्तर) योजनेसाठी निधी वितरीत करणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 202002141811228302
जी.आर. दिनांक: 14 February 2020

Share your comments