वित्त विभाग

शीर्षक: किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत हंगाम 2019-20 मध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघास नाफेडच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या तूर खरेदीचे चुकारे शेतकऱ्यांना अदा करण्यासाठी उभारावयाच्या रु. 200 कोटीच्या कर्जास शासन हमी देणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 202003171304513905
जी.आर. दिनांक: 17 March 2020

Share your comments