कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना-प्रति थेंब अधिक पिक (सूक्ष्म सिंचन) घटकाचा सर्वसाधारण प्रवर्गाचा सन 2019-20 चा अखर्चित निधी पुनर्जिवित करुन चालू वर्षी विनियोगात आणण्यास मान्यता देण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 202006111124444201
जी.आर. दिनांक: 11 June 2020

Share your comments