कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: राज्यातील चार कृषि विद्यापीठांना सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात सुधारीत अंदाजानुसार कार्यक्रमांतर्गत योजनांचे अनुदान वितरीत करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 202003171319066501
जी.आर. दिनांक: 17 March 2020

Share your comments