सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: बंद व आजारी सहकारी कारखान्यांना काही निकषाच्या अधिन राहून मदत करण्याबाबत शासनास शिफारस करण्यासाठी समिती नियुक्त करणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201811141138138702
जी.आर. दिनांक: 14 November 2018

Share your comments