महसूल व वन विभाग

शीर्षक: राज्यात माहे जून ते ऑगस्ट, 2018 या कालावधीत अतिवृष्टी व पूर परिस्थिती यामुळे जमिनी खरडून/वाहून गेलेल्या जमिनीच्या क्षेत्रासाठी बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201907251152165619
जी.आर. दिनांक: 25 July 2019

Share your comments