सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: केंद्र पुरस्कृत प्रधान मंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेअंतर्गत अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकरी कुटुंबाला मिळणारे अर्थसहाय्य जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था यांनी संबंधित सभासद शेतकऱ्याच्या कर्जखात्यास जमा न करुन घेणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201902261533473702
जी.आर. दिनांक: 26 February 2019

Share your comments