सार्वजनिक आरोग्य विभाग

शीर्षक: सन 2017-18 साठी केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आयुष अभियानांतर्गत कार्यक्रमांसाठी Medicinal Plants अंतर्गत मंजुर व वितरीत करण्यात आलेले अनुदान सन 2019-20 मध्ये संबंधित पात्र शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यास परवानगी देण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 202001301410083717
जी.आर. दिनांक: 14 February 2020

Share your comments