महसूल व वन विभाग

शीर्षक: राज्यात माहे एप्रिल, 2018 या कालावधीत अवेळी पाऊस व गारपीट यामुळे झालेल्या शेतीपिके व फळपिकांच्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201812181135428719
जी.आर. दिनांक: 18 December 2018

Share your comments