कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: भटक्या जमाती-क या मागास प्रवर्गातील धनगर व तत्सम समाजातील महिलांच्या नोंदणीकृत सहकारी संस्थांमधील महिला सदस्यांना राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत ठाणबंद पध्दतीने शेळीपालन करण्यासाठी 10 शेळ्या 1 बोकड अशा शेळी गटाचे वाटप करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201909111544228401
जी.आर. दिनांक: 11 September 2019

Share your comments