कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन 2018-19 मध्ये राबविताना सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रू. 100 लक्ष निधी अर्थसंकल्पीय वितरणप्रणालीवर उपलब्ध करून देण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201903271720019401
जी.आर. दिनांक: 27 March 2019

Share your comments