उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

शीर्षक: सन 2018-19 च्या खरीप हंगामातील दुष्काळ घोषित केलेल्या मंडळातील तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील अभ्यासक्रमा करीताचे विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201811201509009608
जी.आर. दिनांक: 20 November 2018

Share your comments