सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: सन 2014-15 मध्ये गाळप हंगाम घेतलेल्या साखर कारखान्यांस ऊस पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या एफआरपीची रक्कम अदा करण्यासाठी दीर्घ मुदतीचे कर्जावर व्याज अनुदान देण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201903311226506202
जी.आर. दिनांक: 31 March 2019

Share your comments