कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: सन 2019-20 मध्ये नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाकरिता रु. 80 कोटी निधी वितरीत करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201909171600062501
जी.आर. दिनांक: 17 September 2019

Share your comments