कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांना सन 2018-19 या आर्थिक वर्षात सुधारीत अंदाजानुसार कार्यक्रमांतर्गत योजनांचे अनुदान वितरीत करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201903251322117401
जी.आर. दिनांक: 25 March 2019

Share your comments