कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: कृषी गणना ही 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना सन 2019-20 मध्ये राज्यात राबविण्याकरीता सदर योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201908021236585601
जी.आर. दिनांक: 02 August 2019

Share your comments