शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

शीर्षक: राज्यातील दुष्काळ/टंचाईग्रस्त भागातील शालेय विद्यार्थ्यांचे परिक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्याची कार्यपद्धती सुधारित करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201908011159490221
जी.आर. दिनांक: 01 August 2019

Share your comments