सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: सन 2018-19 मधील अर्थसंकल्पीत तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. शेतकऱ्यांना अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी 1 टक्का व्याज दराने अर्थसहाय्य (24251501)
सांकेतांक क्रमांक: 201902211444151002
जी.आर. दिनांक: 21 February 2019

Share your comments