महसूल व वन विभाग

शीर्षक: सन 2018-19 करिता राज्यस्तरीय विशेष घटक योजनेअंतर्गत संरक्षित वनाचे क्षेत्रालगत गावातील अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना कुकींग गॅस, बायो गॅस, दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान व वृक्ष लागवडीच्या संरक्षण करणेबाबत नविन बाब प्रस्ताव
सांकेतांक क्रमांक: 201903191519518719
जी.आर. दिनांक: 19 March 2019

Share your comments