कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: जागतिक बँक अर्थसहाय्यीत महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्पास मान्यता देणे तसेच जागतिक बँकेसोबत करारनामा करण्यास मान्यता देणे
सांकेतांक क्रमांक: 201909111711212401
जी.आर. दिनांक: 11 September 2019

Share your comments