महसूल व वन विभाग

शीर्षक: राज्यात माहे ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर, 2019 मध्ये झालेल्या क्यार व महा चक्रीवादळामुळे झालेल्या अवेळी पावसामुळे शेतीपिकांच्या नुकसानीपोटी आपदग्रस्तांना विशेष दराने मदत देण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201911191601025119
जी.आर. दिनांक: 19 November 2019

Share your comments