कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: राज्यातील भटक्या जमाती-क या मागास प्रवर्गातील धनगर व तत्सम जमातीची बहूल लोकसंख्या असलेल्या 9 जिल्हयातील मेंढपाळ कुटुंबांना प्रायोगीक तत्वावर राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत चराईकरिता माहे जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यासाठी चराई अनुदान देण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201909161800295001
जी.आर. दिनांक: 16 September 2019

Share your comments