शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

शीर्षक: राज्यातील दुष्काळ/टंचाईग्रस्त भागातील शालेय विद्यार्थ्यांचे परिक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्याची कार्यपद्धती सुधारीत करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 202002031052144521
जी.आर. दिनांक: 03 February 2020

Share your comments