कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत सन 2019-20 मध्ये भात पड क्षेत्रामध्ये गळीतधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी (TRFA-Oilseed) कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201911071515485901
जी.आर. दिनांक: 07 November 2019

Share your comments