सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: सन 2019-20 मधील अर्थसंकल्पीत तरतूदीचे वितरण करणेबाबत- शेतकऱ्यांना अल्पमुदत पिक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी 1 टक्का व्याज दराने अर्थसहाय्य (24251501)
सांकेतांक क्रमांक: 201910311517048302
जी.आर. दिनांक: 31 October 2019

Share your comments