सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जास माफी देण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201909131331480402
जी.आर. दिनांक: 13 September 2019

Share your comments