पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग

शीर्षक: मराठवाडा विभागातील सततच्या पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी औरंगाबाद व जालना या दोन जिल्ह्यात मराठवाडा ग्रीडची कामे करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201908261551536928
जी.आर. दिनांक: 26 August 2019

Share your comments