महसूल व वन विभाग

शीर्षक: जळगांव जिल्हयात दिनांक 1 ते 21 जून, 2018 दरम्यान झालेल्या वादळी वारा व अवेळी पाऊस यामुळे केळी व इतर पिकांचे झालेल्या नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201906281248395019
जी.आर. दिनांक: 27 June 2019

Share your comments