कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: मौजे वाघेश्वर (उभादांडा) ता. वेंगुर्ला, जि. सिंधुदुर्ग येथे बहुप्रजातीय मत्स्यबीज उत्पादन केंद्राची उभारणी करणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201903011606112701
जी.आर. दिनांक: 02 March 2019

Share your comments