कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने अंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना राज्यात सन 2019-20 मध्ये आंबिया बहाराकरीता अधिसूचित फळपिकांना लागू करण्याबाबत (सुधारित)
सांकेतांक क्रमांक: 201911271722205301
जी.आर. दिनांक: 27 November 2019

Share your comments


CopyRight - 2020 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.