महसूल व वन विभाग

शीर्षक: दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील गोशाळांमध्ये पशुधनाकरीता राहत व चारा शिबीर (कॅटल रिलीफ अँड फॉडर कॅम्प) सुरू करण्याच्या प्रयोजनार्थ पशुसंवर्धन विभागास रूपये 18.19 कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201906011553259919
जी.आर. दिनांक: 01 June 2019

Share your comments