कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) व प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना या दोन्ही योजनांच्या माध्यमातून सुक्ष्म सिंचन संचाकरिता 90 टक्के पुरक अनुदान उपलब्ध करुन देणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201909131634193901
जी.आर. दिनांक: 13 September 2019

Share your comments