महसूल व वन विभाग

शीर्षक: राज्यातील खरीप-2018 हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बाधित शेतकऱ्यांना वाटप करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201907101512528219
जी.आर. दिनांक: 10 July 2019

Share your comments