सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: सन 2018-19 मधील अर्थसंकल्पित तरतुदीचे वितरण करणेबाबत शेतकऱ्यांना अल्पमुदत पिक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी 1 टक्का व्याज दराने अर्थसहाय्य
सांकेतांक क्रमांक: 201811301506471502
जी.आर. दिनांक: 30 November 2018

Share your comments