कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत कांदा चाळ उभारणी प्रकल्प सन 2019-20 मध्ये राबविण्यासाठी रू. 60.00 कोटी रकमेच्या योजनेस प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 202003061242367301
जी.आर. दिनांक: 06 March 2020

Share your comments