सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 या योजनेअंतर्गत योजनेच्या निकषानुसार लाभार्थ्यांच्या पात्र थकीत रकमेवर दि.1.10.2019 ते योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका....
सांकेतांक क्रमांक: 202001171651001002
जी.आर. दिनांक: 17 January 2020

Share your comments