अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग

शीर्षक: कोल्हापूर जिल्हा खादी ग्रामोद्योग संघ, कोल्हापूर यांनी उत्पादित केलेल्या सर्व वस्तू जिल्ह्यातील सर्व अधिकृत रास्तभाव / शिधावाटप दुकानामध्ये विक्रीसाठी ठेवण्यास परवानगी देण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201810101505009906
जी.आर. दिनांक: 10 October 2018

Share your comments