सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: खाजगी बाजार व थेट पणन अनुज्ञाप्ती परवानाधारकांना सोयाबीन विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना सोयाबीन अनुदान योजनेचा लाभ देणेबाबत (2016-2017)
सांकेतांक क्रमांक: 201903081258525302
जी.आर. दिनांक: 08 March 2019

Share your comments