कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: राज्याच्या जलधी क्षेत्रात एलईडी दिव्यांच्या सहाय्याने मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर करावयाच्या कारवाईबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201911181659584601
जी.आर. दिनांक: 18 November 2019

Share your comments