पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग

शीर्षक: राज्यात दुष्काळ जाहिर केलेल्या क्षेत्रात सुरु करण्यात आलेल्या चारा छावण्यातील जनांवारांसाठी टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201905311230153928
जी.आर. दिनांक: 31 May 2019

Share your comments