कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाचा सन 2019-20 चा अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा अखर्चित निधी पुनरुज्जीवित करुन चालू वर्षी विनियोगात आणण्यास मान्यता देणे व रु.1667 लक्ष निधीचे वितरण करणे
सांकेतांक क्रमांक: 202006111155327901
जी.आर. दिनांक: 11 June 2020

Share your comments