सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: हंगाम 2017-2018 मध्ये किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत NeML पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या, परंतु ज्यांच्याकडून तूर/हरभरा खरेदी केलेली नाही, अशा शेतकऱ्यांना रुपये 1,000 प्रति क्विंटल अर्थसहाय्य देण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201902201541500602
जी.आर. दिनांक: 20 February 2019

Share your comments