सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: सन 2018-19 या आर्थिक वर्षातकरिता महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पास (MACP) रु. 9211.00 लाख इतक्या रकमेचा निधी वितरीत करणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201809121622459802
जी.आर. दिनांक: 12 September 2018

Share your comments