सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: सन 2019-20 मधील अर्थसंकल्पित तरतुदींचे वितरण करणेबाबत- छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना (राज्यस्तर) (2435 0082)
सांकेतांक क्रमांक: 201911161155460802
जी.आर. दिनांक: 16 November 2019

Share your comments